Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Akty prawne 1/2003


Uchwa?y Senatu


 
Uchwa?a Nr  29

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 stycznia 2003 roku


w sprawie: polityki kadrowej.

Na podstawie art. 48 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?-szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385) stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
W polityce kadrowej Uniwersytetu nale?y zwraca? uwag? na te dzia?ania, które powinny sprzyja? umacnianiu i rozwojowi uprawnie? akademickich, a tak?e kierunków kszta?cenia       i problemów badawczych – zgodnie z  planami rozwojowymi wydzia?ów.
1. Zatrudnianie i awansowanie nauczycieli akademickich powinno odbywa? si? na podstawie kryteriów ustalonych przez rady wydzia?ów i przyj?tych przez Senat. Kryteria te powinny uwzgl?dnia? licz?ce si? powi?kszenie dorobku naukowego lub artystycznego, dydaktycznego, organiza-cyjnego od czasu ostatniego awansu oraz osi?gni?cia w zakresie kszta?cenia kadr, a tak?e m.in.: odbycie sta?u krajowego lub zagranicznego, znajomo?? j?zyka obcego nowo?ytnego.
2. Na wydzia?ach posiadaj?cych uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora utrzymuje si? zasad? zatrudniania na sta-nowiska nauczycieli akademickich osób ze stopniem naukowym co najmniej doktora.
3. Studia doktoranckie powinny stanowi? ?ród?o perspektywicznego pozyskiwania wysoko kwalifikowanej kadry naukowej.
4. Nale?y wzmocni? pod wzgl?dem kadro-wym te kierunki studiów, które nie spe?-niaj? wymogów MENiS w zakresie pro-porcji liczby nauczycieli akademickich          z tytu?em profesora lub stopniem nauko-wym doktora habilitowanego do liczby studentów, poprzez zatrudnianie pracowni-ków posiadaj?cych tytu? naukowy lub sto-pie? naukowy doktora habilitowanego. Dzi?ki temu okre?lone dziedziny i dyscy-pliny naukowe utrzymaj? lub uzyskaj? uprawnienia do nadawania stopni nauko-wych.
5. Adiunkci, którzy w terminie okre?lonym    w ustawie o szkolnictwie wy?szym, tj. po 9 latach pracy, nie uzyskali stopnia nau-kowego doktora habilitowanego lub prze-wodu artystycznego drugiego stopnia, mog? uzyska? przed?u?enie zatrudnienia na tym stanowisku, nie wi?cej jednak ni?   o trzy dwuletnie przedzia?y czasowe, wy-nikaj?ce z trybu dokonywania ocen okre-sowych.
6. W przypadkach du?ej liczby godzin po-nadwymiarowych w jednostkach organiza-cyjnych stwarza si? mo?liwo?? zatrudnia-nia na stanowiska starszych wyk?adowców adiunktów nie rokuj?cych rozwoju nauko-wego, a wyró?niaj?cych si? osi?gni?ciami w dydaktyce.
7. Zatrudnienie starszych wyk?adowców po-nownie na stanowiska adiunktów mo?e na-st?pi? po z?o?eniu przez nich pracy habi-litacyjnej do druku.
8. W jednostkach organizacyjnych, w których wyst?puj? godziny ponadwymiarowe mo?-liwe jest okresowe zatrudnianie na podsta-wie umowy-zlecenia uczestników dzien-nych studiów doktoranckich, nie pobiera-j?cych stypendiów.
9. Nale?y ograniczy? zatrudnianie osób, dla których Uniwersytet jest drugim miejscem pracy oraz osób niepe?nozatrudnionych.
10. Nie powinno si? przed?u?a? umów o prac? osobom, które osi?gn??y wiek emerytalny lub ustali?y wcze?niejsze przej?cie na eme-rytur?.
11. Mianowanym nauczycielom akademickim z tytu?em naukowym i stopniem nauko-wym doktora habilitowanego, którym z mocy prawa wygasa stosunek pracy z ko?cem danego roku akademickiego         w zwi?zku z uko?czeniem 70 roku ?ycia       – mo?na przed?u?a? zatrudnienie tylko do ko?ca danego roku kalendarzowego.
12. Zwi?kszanie liczby adiunktów, asystentów i pracowników dydaktycznych w jednost-kach organizacyjnych powinno mie? miej-sce wy??cznie w sytuacji, gdy obci??enie dydaktyczne jednostki przekracza pensum pracowników i doktorantów, a tak?e do-puszczaln? ustawowo zwy?k? godzin         dla pracowników wynosz?c? 25% pensum w przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych i 50% pensum w przypad-ku pracowników dydaktycznych.
13. Wprowadza si? obowi?zek okresowej oce-ny asystentów po pierwszym, trzecim i pi?tym roku zatrudnienia wg kryteriów ustalonych przez rady wydzia?ów.
14. Mo?liwe jest kategoryzowanie obowi?z-ków nauczycieli  akademickich w zakresie bada?, dydaktyki i dzia?alno?ci organiza-cyjnej. W ramach bilansu godzin pracy mo?na indywidualnie ustala? obci??enie dydaktyczne i obowi?zki badawcze pra-cowników rokuj?cych szybki rozwój naukowy. Na wniosek kierownika jed-nostki organizacyjnej w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si? indywidualne ustalanie obowi?zków dydaktycznych           i badawczych przez dziekana w granicach przewidzianych przepisami ustawy o szkolnictwie wy?szym i Statutu Uniwersy-tetu.
15. Stypendia i urlopy naukowe przyznaje si? wy??cznie osobom spe?niaj?cym warunki terminowego zako?czenia przewodów doktorskich lub habilitacyjnych w  ustawo-wym terminie.
16. Nale?y kontynuowa? racjonalizacj? za-trudnienia pracowników nie b?d?cych na-uczycielami akademickimi w ?cis?ym po-wi?zaniu z zadaniami dydaktycznymi i badawczymi oraz sytuacj? finansow? wy-dzia?ów, a tak?e doskonali? organizacj?           oraz zasady funkcjonowania administracji i obs?ugi.¬
17. Nale?y udziela? pomocy mieszkaniowej nauczycielom akademickim, zw?aszcza za-trudnianym w celu wzmocnienia dyscyplin naukowych i kierunków studiów ubogich w kadr? naukowo-dydaktyczn?.

§ 2
Senat zobowi?zuje:
1. Rady wydzia?ów do ustalenia szczegó?o-wych kryteriów zatrudniania i oceny nauczycieli akademickich, uwzgl?dniaj?-cych zasady zawarte w § 1 niniejszej uchwa?y i specyfiki wydzia?ów.
2. Komisje Senackie do realizacji zada? wy-nikaj?cych z przyj?tych w uchwale zasad, w zakresie w?a?ciwo?ci dzia?ania ka?dej       z komisji.
3. Dyrektora Administracyjnego i Senack? Komisj? ds. Kadrowych do ustalenia kry-teriów zatrudniania i awansowania pra-cowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Uchwa?a Nr  30

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 stycznia 2003 roku


w sprawie:  utworzenia Centrum Jako?ci i Innowacji na Wydziale Nauk Technicznych.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na utworzenie na Wydziale Nauk Technicznych jednostki organiza-cyjnej pod nazw? Centrum Jako?ci i Inno-wacji.

§ 2
Centrum, o którym mowa w § 1 powinno by? utworzone z dniem 1 marca 2003 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.


Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  31

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 stycznia 2003 roku


w sprawie: wyra?enia zgody na przyj?cie da-rowizny przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie od Archidiecezji Warmi?skiej.

§ 1
Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 4 Statutu Uni-wersytetu Senat wyra?a zgod? na przyj?cie        w formie darowizny nieruchomo?ci po?o?onej w Braniewie przy ul. Botanicznej, stanowi?cej dzia?k? oznaczon? w ewidencji Nr 10/16 o po-wierzchni 1386 m2, zabudowan? pa?acem bis-kupa Teodora Potockiego tzw. Domem Kon-wertytów.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admi-nistracyjnego do przyj?cia darowizny, o której mowa w niniejszej Uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.


Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  32

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 stycznia 2003 roku


w sprawie: wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie prawa u?ytkowania wieczys-tego gruntu po?o?onego w obr?bie Nr 152 m. Olsztyna na rzecz Rzymsko-Katolickiej Pa-rafii ?w. Franciszka z Asy?u.

§ 1
Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 3 Statutu Uni-wersytetu oraz nawi?zuj?c do Uchwa?y Nr 102 Senatu Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 1999 r. Senat wyra?a zgod? na nieodp?atne przekazanie na rzecz Rzymsko-Katolickiej Pa-rafii ?w. Franciszka z Asy?u prawa u?ytko-wania wieczystego gruntu oznaczonego jako dzia?ka Nr 25/37 i 25/39 o ??cznej powierzchni 845 m2. Grunt zostanie przekazany w celu po-prawy zagospodarowania terenu otaczaj?cego budynek ko?cio?a.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admi-nistracyjnego do przekazania nieruchomo?ci,    o której mowa w niniejszej Uchwale.


§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  33

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 stycznia 2003 roku


w sprawie: zmiany Uchwa?y Senatu Nr 117 z 25 stycznia 2002 r. w sprawie powo?ania Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Na podstawie § 1 Ordynacji wyborczej do organów uczelni, uchwala si? co nast?puje:

§ 1
1. W sk?adzie Uczelnianej Komisji Wyborczej, ustalonym Uchwa?? Nr 117 Senatu UWM       z 25 stycznia 2002 r., wprowadza si? zmia-ny:

1) odwo?uje si? nast?puj?ce osoby:
prof.dr hab. Mari? BRYLI?SK? z Wydzia?u Biologii,
prof.dr.hab. Jana SOBCZAKA z Wydzia?u Hu-manistycznego,
prof.dr.hab. Tadeusza STACHOWSKIEGO          z Wydzia?u Zarz?dzania,
Honorat? W?SOWICZ, reprezentantk? Samo-rz?du Studenckiego,

2) powo?uje si? osoby:
dr. Jana DZIEDZICA z Wydzia?u Biologii,
prof.dr.hab. Krystyn? STASIEWICZ z Wy-dzia?u Humanistycznego,
dr.hab. Janusza HELLERA, prof. UWM z Wy-dzia?u Zarz?dzania,
Jakuba ZADORO?NEGO, reprezentanta Sa-morz?du Studenckiego.

2. Zadania Uczelnianej Komisji Wyborczej okre?la Ordynacja Wyborcza.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.   
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  34

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 stycznia 2003 roku


w sprawie: utworzenia w Olsztynie S?du Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej.

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 13 Statutu Uni-wersytetu stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat popiera wniosek Marsza?ka Woje-wództwa Warmi?sko-Mazurskiego w sprawie utworzenia w Olsztynie S?du Apelacyjnego        i Prokuratury Apelacyjnej.

§ 2
Utworzenie instytucji, o których mowa w § 1 jest uzasadnione m.in. z tego wzgl?du, ?e:
• ogromnym utrudnieniem dla spo?eczno?ci województwa jest rozpatrywanie spraw ape-lacyjnych daleko od miejsc pracy i zamiesz-kania;
• Wydzia? Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie popie-raj?c t? inicjatyw? widzi mo?liwo?? wspó?-pracy merytorycznej, profesjonalnej z korzy-?ci? dla nowych instytucji i Wydzia?u.
• w?adze samorz?dowe województwa i miasta gwarantuj? instytucjom godn? siedzib?             i przychylny klimat dla dzia?alno?ci.

§ 3
Senat uznaje za celowe przekazanie poparcia   w sprawie utworzenia w Olsztynie S?du Ape-lacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej:
• Marsza?kowi Województwa Warmi?sko-Mazurskiego jako wnioskodawcy,
• Ministrowi Sprawiedliwo?ci, jako adresatowi wniosku w tej sprawie.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  35

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 stycznia 2003 roku


w sprawie: zatwierdzenia prowizorium bud?etowego na 2003 rok.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?-szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.)            i w wykonaniu ustawy z dnia 26 lipca 1998 r.      o finansach publicznych (Dz.U.Nr 33                  z pó?n.zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu Uni-wersytetu stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat uchwala prowizorium bud?etowe            na 2003 rok uwzgl?dniaj?ce:
1. Przychody dzia?alno?ci gospodarczej 
190 507,1 tys. z?.
2. Koszty dzia?alno?ci gospodarczej 
190 507,1 tys. z?. 

§ 2
Prowizorium stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  36

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2003 roku


w sprawie: zasad gospodarki finansowej i planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2003.

Na podstawie art. 48 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?-szym (Dz.U.  Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.) oraz § 10 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi si?, co na-st?puje:

§ 1
Ustala si? zasady gospodarki finansowej Uni-wersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olszty-nie okre?lone w dokumencie „Za?o?enia do opracowania planu rzeczowo-finansowego na rok 2003”, który jest za??cznikiem do ni-niejszej Uchwa?y. Za?o?enia stanowi? jedno-cze?nie podstaw? do opracowania projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2003.

§ 2
1. Projekt planu rzeczowo-finansowego UWM na rok 2003 opracuje Zespó? Analiz Ekono-micznych i Prognoz na podstawie projektów planów rzeczowo-finansowych wydzia?ów, jednostek mi?dzywydzia?owych i ogólno-uczelnianych oraz pozosta?ych jednostek organizacyjnych.
2. Podstaw? do opracowania projektu planu,       o którym mowa w ust. 1, stanowi? za?o?enia i obliczenia liczbowe zaprezentowane we-d?ug wariantu II za??cznika do niniejszej uchwa?y.

§ 3
Zespó? Analiz Ekonomicznych i Prognoz  w uzgodnieniu z Dyrektorem Administra-cyjnym, dziekanami Wydzia?ów i Kierowni-kami pozosta?ych jednostek organizacyjnych opracuje w terminie do 15 kwietnia 2003 r. projekty planów, o których mowa w § 2.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.


Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  37

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2003 roku


w sprawie:  Europejskiego Centrum Mediów w Olsztynie.

Senat popiera inicjatyw? utworzenia w Olszty-nie Europejskiego Centrum Mediów. Euro-pejskie Centrum Mediów utworzone przy wsparciu w?adz regionalnych – Wojewody Warmi?sko-Mazurskiego, Marsza?ka Woje-wództwa Warmi?sko-Mazurskiego, Prezyden-ta Miasta Olsztyn oraz przy ?cis?ej wspó?pracy z Krajow? Rad? Radiofonii i Telewizji po-winno popularyzowa? poza granicami Polski wizerunek uczelni, miasta i regionu.
Przede wszystkim jednak Europejskie Centrum Mediów w Olsztynie skupiaj?ce w swej stru-kturze rozg?o?ni? radiow? Uniwersytetu, ze-spó? telewizyjny oraz zespó? prasowy i foto-graficzny powinno sta? si? doskonal?cym zapleczem praktyk zawodowych studentów kierunku „dziennikarstwo i komunikacja spo-?eczna”.


Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  38

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2003 roku


w sprawie: zmiany Uchwa?y Senatu UWM    w sprawie korzystania przez pracowników Uniwersytetu z w?asnego funduszu stypen-dialnego.

W Regulaminie korzystania przez pracowni-ków z w?asnego funduszu stypendialnego, stanowi?cym za??cznik do Uchwa?y Nr 65 Se-natu UWM z dnia 29 marca 2001 r. wpro-wadza si? nast?puj?ce zmiany:

§ 1
W § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) poczynaj?c od XXIV konkursu  Komitetu Bada? Naukowych wysoko?? stypendium dla zespo?u badawczego, ??cznie nie mo?e prze-kroczy? 25 % kosztów po?rednich projektu ba-dawczego.”

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.


Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  39

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego  w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2003 roku


w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Nauk Technicznych.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zmian? w strukturze organizacyjnej Wydzia?u Nauk Technicznych poprzez zmian? nazwy Katedry Edukacji Technicznej, Informatycznej i Fizyki Metali   na Katedr? Podstaw Techniki.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?pi? od 1 marca 2003 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.


Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  40

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2003 roku


w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Matematyki i Informatyki.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zmian? w strukturze organizacyjnej Wydzia?u Matematyki i Infor-matyki poprzez przekszta?cenie Zak?adu Al.-gebry i Geometrii w Katedr? Algebry i Geo-metrii.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?-pi? od  1 marca 2003 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.


Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  41

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2003 roku


w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Prawa i Administracji.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na nast?puj?ce zmiany        w strukturze organizacyjnej Wydzia?u Prawa      i Administracji:
1) zmian? nazwy Katedry Prawa Cywilnego   i Gospodarczego na Katedr? Prawa Gospo-darczego;
2) przekszta?cenie Zak?adu Post?powania Cy-wilnego w Katedr? Prawa i Post?powania Cywilnego.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny na-st?pi? od 1 marca 2003 r.


§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.


Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  42

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego  w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2003 roku


w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Teologii.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zmian? w strukturze organizacyjnej Wydzia?u Teologii poprzez przekszta?cenie Katedry Historii Ko?cio?a Powszechnego i Dyplomacji Watyka?skiej       w Zak?ad Historii Ko?cio?a w XIX i XX wie-ku.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny na-st?pi? od 1 marca 2003 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.


Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  43

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego  w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2003 roku


w sprawie:  uznania Olsztyna za miasto uni-wersyteckie.

W 650-letnich dziejach Olsztyna donios?ym, miastotwórczym wydarzeniem by?o utworze-nie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego       w Olsztynie. Olsztyn w??czony do miast uniwersyteckich sta? si? spadkobierc? i konty-nuatorem pi?knych tradycji akademickich Warmii i Mazur. W ci?gu niespe?na 60 lat po-wojennych, gdy znalaz? si? ponownie w gra-nicach pa?stwa polskiego z miasta ma?ego, prowincjonalnego przekszta?ci? si? w stolic? regionu. Niema?a w tym zas?uga olszty?skich szkó? wy?szych, a teraz równie? powsta?ego      na ich bazie Uniwersytetu. Od prawie 500 lat s?awi Olsztyn znakomity uczony - astronom Miko?aj Kopernik, a od czterech lat miasto         i region promowane s? przez Uniwersytet. Niech w roku swego dostojnego Jubileuszu Olsztyn stanie si? miastem uniwersyteckim       w pe?ni tego s?owa znaczeniu.
Senat wyst?puje z wnioskiem do w?adz miej-skich Olsztyna – do Prezydenta i Rady Miasta – o podj?cie stosownych postanowie?, w wy-niku których Olsztyn uznany zostanie za mia-sto uniwersyteckie.


Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  44

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 marca 2003 roku


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania fi-nansowego Uczelni za 2002 rok.
 
§ 1
Na podstawie opinii bieg?ych rewidentów przeprowadzaj?cych badanie sprawozdania fi-nansowego Uczelni, Senat Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2002 rok, na które sk?ada si?:

1) bilans sporz?dzony na dzie? 31 grudnia 2002 roku zamykaj?cy si? po stronie aktywów i pasywów kwot? 
295.374.374,16 z?

2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. wykazuj?cy zysk netto w kwocie 2.746.879,48 z?

3) zestawienie zmian w funduszu w?asnym za rok obrotowy od 01.01.2002 r do 31.12. 2002 r wykazuj?ce zwi?kszenie funduszu w?asnego o kwot? 9.097.631,98 z?

4) sprawozdanie z przep?ywu ?rodków pie-ni??nych, wykazuj?ce zmniejszenie stanu ?rodków pieni??nych netto w ci?gu badanego okresu o kwot? 6.966.179,93 z?

5) dodatkowe informacje i obja?nienia.


§ 2
Zysk netto w kwocie 2.746.879,48 z? przezna-cza si? na zwi?kszenie funduszu zasadniczego.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.


Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  45

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 marca 2003 roku


w sprawie: planu rzeczowo-finansowego       na rok 2003.
 
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?-szym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?n. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy na rok 2003 uwzgl?dniaj?cy:
1. przychody dzia?alno?ci gospodarczej
200 677,1 tys. z?
2. koszty dzia?alno?ci gospodarczej
199 820,0 tys. z?
3. zysk z dzia?alno?ci gospodarczej
857,1 tys. z?
4. zwi?kszenia funduszu zasadniczego
39 086,9 tys. z?
    zmniejszenia funduszu zasadniczego
22 850,0 tys. z?
    stan funduszu na koniec roku 2003
142 414,6 tys. z?
5. zwi?kszenia funduszu pomocy materialnej      dla studentów
28 144,5 tys. z?
    zmniejszenia funduszu pomocy materialnej     dla studentów  
27 650,0 tys. z?
    stan funduszu na koniec roku 2003
212,1 tys. z?
6. zwi?kszenia w?asnego funduszu stypendial-    nego          
15,0 tys. z?
    zmniejszenia w?asnego funduszu stypendial-    nego        
365,0 tys. z?
    stan funduszu na koniec roku 2003
71,4 tys. z?
7. zwi?kszenia funduszu wdro?eniowego
360,0 tys. z?
    zmniejszenia funduszu wdro?eniowego
350,0 tys. z?
    stan funduszu na koniec roku 2003 
314,2 tys. z?

§ 2
Plan rzeczowo-finansowy stanowi za??cznik do niniejszej Uchwa?y

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.


Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  46

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego  w Olsztynie
z dnia 28 marca 2003 roku


w sprawie: upowa?nienia rektora do zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2003.
 
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?-szym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?n. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat upowa?nia rektora do dokonywania zmian planu rzeczowo-finansowego Uniwersy-tetu na rok 2003 uchwalonego Uchwa?? Senatu Nr 45 z dnia 28 marca 2003 r.

§ 2
O dokonanych zmianach w planie rzeczowo-finansowym na rok 2003 r. rektor zobowi?zany jest poinformowa? Senat na najbli?szym posie-dzeniu.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.


Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Uchwa?a Nr  47

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 marca 2003 roku

w sprawie: zmiany Uchwa?y Senatu Uniwer-sytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 21 z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie powo?ania Uczelnianej Komisji Akredyta-cyjnej.

Na podstawie Porozumienia Uniwersytetów Polskich na Rzecz Jako?ci Kszta?cenia z dnia 18 pa?dziernika 1997 r., Uchwa?y Nr 13 Sena-tu UWM z dnia 29 pa?dziernika 1999 r.           W sprawie przyst?pienia Uniwersytetu do Po-rozumienia Uniwersytetów Polskich na Rzecz Jako?ci Kszta?cenia oraz Uchwa?y Nr 39 Sena-tu UWM z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Dosko-nalenia Jako?ci Kszta?cenia, uchwala si? co nast?puje:

§ 1
W sk?adzie Uczelnianej Komisji Akredytacyj-nej uchwalonym Uchwa?? Nr 21 Senatu UWM z dnia 3 grudnia 1999 r. wprowadza si? zmia-ny:
1. odwo?uje si? nast?puj?ce osoby:
- dr hab.W?adys?aw Kordan,
- dr hab. Tadeusz Korniak, prof. UWM,
- dr hab. Waldemar Kami?ski,
- prof.dr hab. Zdzis?aw ?bikowski,
- dr Jerzy Oszmia?czuk,
- prof.dr hab. Józef Tworkowski,
- dr hab. Anna ?api?ska, prof. UWM,
- prof.dr hab. Jerzy Borowski,
- prof.dr hab. Stanis?aw Pikulski,
- dr hab. Wiera S?dej,
- dr Bogdan Smyk,
- Mariusz Kwas;
2. powo?uje si? nast?puj?ce osoby:
- dr hab. Maria Stanek, prof. UWM,
- dr hab. Marek Wro?ski, prof. UWM,
- dr hab. Genowefa Kotwica, prof. UWM,
- dr in?. Wojciech Cymerman,
- dr hab. Andrzej Nowak, prof. UWM,
- dr Danuta Ossowska,
- dr hab. Jan K?obukowski, prof. UWM,
- dr hab. Bogus?aw Staniewski, prof. UWM,
- dr hab. Pawe? Brzuzan,
- dr hab. Barbara Goli?ska, prof. UWM,
- prof.dr hab. Stefan Grzegorczyk,
- prof.dr hab. Zbigniew Szwejkowski,
- ks. dr Piotr Duksa,
- dr in?. Ma?gorzata Juchniewicz,
- dr in?. Miros?aw Gornowicz,
- prof.dr hab. Wincenty Bednarek,
- dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM,
- Andrzej Borowski.

§ 2
Zadania, okre?lone Uchwa?? Nr 39 Senatu UWM z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Dosko-nalenia Jako?ci Kszta?cenia, Uczelniana Ko-misja Akredytacyjna realizuje w sk?adzie:
- prof.dr hab. Józef Górniewicz.
- dr hab. Maria Stanek, prof. UWM,
- dr hab. Marek Wro?ski, prof. UWM,
- dr hab. Genowefa Kotwica, prof. UWM,
- dr in?. Wojciech Cymerman,
- dr hab. Andrzej Nowak, prof. UWM,
- dr Danuta Ossowska,
- dr Iwona Anna Ndiaye,
- prof.dr hab. Wojciech Szweda,
- dr in?. Marzena Wilamowska-Korsak,
- dr in?. El?bieta Szafranko,
- dr hab. Jan K?obukowski, prof. UWM,
- dr hab. Bogus?aw Staniewski, prof. UWM,
- dr hab. Ewa Klimiuk, prof. UWM,
- dr hab. Pawe? Brzuzan,
- dr hab. Barbara Goli?ska, prof. UWM,
- dr hab. Alicja Kicowska, prof. UWM,
- prof.dr hab. Stefan Grzegorczyk,
- prof.dr hab. Zbigniew Szwejkowski,
- ks.dr Jan Guzowski,
- ks. dr Piotr Duksa,
- dr in?. Ma?gorzata Juchniewicz,
- dr in?. Miros?aw Gornowicz,
- dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM,
- prof.dr hab. Wincenty Bednarek,
- dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM,
- mgr Dorota Opolska,
- Andrzej Borowski,
- mgr in?. Irena Koz?owska.

§ 3
Uczelniana Komisja Akredytacyjna dokonuje oceny jako?ci kszta?cenia okre?lonego kierun-ku studiów w nast?puj?cych sekcjach:
a) kierunków studiów matematycznych i te-chnicznych:
- dr in?. Marzena Wilamowska-Korsak,
- dr in?. El?bieta Szafranko,
- dr hab. Jan K?obukowski, prof. UWM,
- dr hab. Bogus?aw Staniewski, prof. UWM,
- dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM,
- dr in?. Wojciech Cymerman,
- dr hab. Andrzej Nowak, prof. UWM;

b) kierunków studiów przyrodniczych, rolni-czych i weterynaryjnych:
- dr hab. Genowefa Kotwica, prof. UWM,
- dr hab. Jan K?obukowski, prof. UWM,
- dr hab. Bogus?aw Staniewski, prof. UWM,
- prof.dr hab. Stefan Grzegorczyk,
- prof.dr hab. Zbigniew Szwejkowski,
- dr hab. Ewa Klimiuk, prof. UWM,
- dr hab. Pawe? Brzuzan,
- dr in?. Marzena Wilamowska-Korsak,
- prof.dr hab. Wojciech Szweda,
- dr hab. Maria Stanek, prof. UWM,
- dr hab. Marek Wro?ski, prof. UWM;

c) kierunków studiów humanistycznych, eko-nomicznych, spo?ecznych, prawnych i ar-tystycznych:
- dr Danuta Ossowska,
- dr Iwona Anna Ndiaye,
- dr in?. Ma?gorzata Juchniewicz,
- dr in?. Miros?aw Gornowicz,
- dr hab. Jan K?obukowski, prof. UWM,
- dr hab. Bogus?aw Staniewski, prof. UWM,
- dr hab. Barbara Goli?ska, prof. UWM,
- dr hab. Alicja Kicowska, prof. UWM,
- prof.dr hab. Wincenty Bednarek,
- dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM,
- dr hab. Maria Stanek, prof. UWM,
- dr hab. Marek Wro?ski, prof. UWM,
- ks dr Jan Guzowski,
- ks.dr Piotr Duksa.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.


Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  48

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 marca 2003 roku


w sprawie: przyznania okresowego dodat-ku do wynagrodze? dla pracowników orga-nizuj?cych i realizuj?cych proces kszta?ce-nia w zakresie studiów podyplomowych oraz kursów prowadzonych w Uniwersyte-cie.

Na podstawie art. 117a ust. 5 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?niejszymi zmianami), Senat postanawia co nast?puje:

§ 1
?ród?ami finansowania wyp?at okresowych do-datków s? ponadplanowe wynagrodzenia oso-bowe uzyskane z pozabud?etowych przycho-dów dydaktycznych uczelni.

§ 2
Do okresowego dodatku do wynagrodze? nau-czycieli akademickich ma zastosowanie Uch-wa?a Nr 23 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia struktury indywi-dualnych wynagrodze? zasadniczych nauczy-cieli w celu naliczania zgodnego z prawem autorskim podatku dochodowego od osób fi-zycznych.

§ 3
Za zaj?cia dydaktyczne realizowane w ramach studiów podyplomowych oraz kursów przys?u-guje okresowy dodatek do wynagrodzenia odpowiadaj?cy liczbie efektywnie przepraco-wanych godzin wyp?acany wed?ug nast?puj?-cych stawek:


Lp 
Stanowisko Stawka
za godzin?
w z?otych
1 Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadaj?cy tytu? naukowy 40,00-200,00
2 Profesor nadzwyczajny posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego 34,00-180,00
3 Adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora, starszy wyk?adowca 31,00-150,00
4 Asystent, wyk?adowca, lektor, instruktor 24,00-120,00

§ 4
Dla osób organizuj?cych proces dydaktyczny (kierownik, zast?pca kierownika, sekretarz, pracownik obs?ugi technicznej) ustala si? nast?puj?ce miesi?czne stawki okresowego dodatku do wynagrodzenia.

Lp Liczba s?uchaczy danego studium podyplomowego Stawka okresowego dodatku do wynagrodzenia dla kierownika (zast?pcy kierownika)  w z?otych Stawka okresowego dodatku do wynagrodzenia dla sekretarza  (pracownika obs?ugi technicznej) 
w z?otych
1 do 30 do 600,00 do 300,00
2 31-50 do 900,00 do 500,00
3 51-100 do 1200,00 do 700,00
4 101-200 do 1500,00 do 800,00
5 powy?ej 200  do 2000,00 do 1000,00

§ 5
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem  1 kwietnia 2003 r.


Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  49

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego  w Olsztynie
z dnia 28 marca 2003 roku


w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Pedagogiki i Wychowania Artystycz-nego.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na nast?puj?ce zmiany      w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk       o Wychowaniu na Wydziale Pedagogiki i Wy-chowania Artystycznego:
• zmian? nazwy Katedry Pedagogiki Szko?y Wy?szej na Katedr? Socjaliza-cji,
• zmian? nazwy Zak?adu Pedeutologii na Zak?ad Aksjologii i Deontologii Pe-dagogicznej.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?pi? od 1 kwietnia 2003 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.


Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  50

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 marca 2003 roku


w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Humanistycznym.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu sta-nowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na nast?puj?ce zmiany       w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk Po-litycznych na Wydziale Humanistycznym:
• znosi si? Zak?ad Stosunków Mi?dzy-narodowych;
• tworzy si?:
o Zak?ad Mi?dzynarodowych Stosun-ków Politycznych,
o Zak?ad Mi?dzynarodowych Stosun-ków Gospodarczych.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?pi? od 1 kwietnia 2003 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.


Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  51

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 marca 2003 roku


w sprawie: zwi?kszenia dodatku funkcyjnego Rektora finansowanego ze ?rodków innych ni? dotacja MENiS na dzia?alno?? dydak-tyczn?.

Wykorzystuj?c ?rodki finansowe pozyskane przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Ol-sztynie z innych ?róde? ni? okre?lone w art. 24 ust. 1 pkt 1, 1a i 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym, Senat Uniwersyte-tu, na podstawie art. 117 a ust. 5 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r., o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.) uchwala:

§ 1
W okresie od 1 kwietnia 2003 r. do 31 sierpnia 2006 r. zwi?ksza si? dodatek funkcyjny Rektorowi w wysoko?ci 100 % maksymalnej stawki dodatku funkcyjnego przys?uguj?cego na tym stanowisku zgodnie z tabel? stanowi?c? za??cznik Nr 9 do rozporz?dzenia MEN z dnia 26 wrze?nia 2001 r. poz. 1182.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.


Prorektor
prof. dr hab. Józef Górniewicz


Stanowiska Senatu

Stanowisko

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 28 marca 2003 r.


w sprawie: informatyzacji Uczelni.  

Senat Akademicki uznaje, ?e sta?y rozwój in-frastruktury informatycznej jest jednym z prio-rytetowych zada? Uniwersytetu. W tym zakre-sie nale?y:
1. Modernizowa? uczelnian? sie? komputero-w? poprzez wybudowanie nowych odcin-ków szkieletu ?wiat?owodowego oraz wy-mian? urz?dze? prze??czaj?cych dla za-pewnienia wysokiej przepustowo?? sieci. D??y? do stworzenia systemu utrzymania w ruchu sieci komputerowych.
2. Podj?? dzia?ania zmierzaj?ce do utworze-nia Regionalnego Centrum Informatycz-nego, koordynuj?cego rozwój informatyki w regionie. Zadaniem Centrum b?dzie tak-?e wspomaganie techniczne oraz technolo-giczne multimedialnych ?rodków stosowa-nych w procesie naukowym i dydaktycz-nym.
3. W wi?kszym stopniu wykorzystywa? zaawansowane aplikacje sieciowe, które umo?liwi? doskonalenie wewn?trznego i zewn?trznego przep?ywu informacji oraz sprawne zarz?dzanie uczelni? (Uniwer-sytecki System Obs?ugi Studiów, Rekrut, System Elektronicznego Obiegu Doku-mentów).
4. Udost?pni? w sieci bibliotek? cyfrow? powsta?? dzi?ki digitalizacji zbiorów oraz wydawnictw uczelnianych.
5. Stworzy? warunki techniczne i organiza-cyjne do rozwoju zdalnej edukacji b?d?cej przedmiotem wymiany mi?dzynarodowej. Podj?? dzia?ania w celu rozpocz?cia od ro-ku akademickiego 2003/2004 zaj?? dydak-tycznych w formie zdalnej edukacji. Szczegó?owe warunki okre?li Senacka Ko-misja ds. Dydaktycznych.
6. Przygotowa? ofert? kszta?cenia informatycznego dla:
- kadry naukowo-dydaktycznej i pozos-ta?ych pracowników Uczelni,
- pracowników o?wiaty w formie studiów podyplomowych
w celu umo?liwienia uzyskania przez nich cer-tyfikatów potwierdzaj?cych odpowiedni po-ziom wiedzy informatycznej.
7. Stworzy? szerok? ofert? kszta?cenia pody-plomowego z zakresu podstaw informatyki                   dla nauczycieli
8. Wprowadzi? jednolit? polityk? zakupu sprz?tu komputerowego i licencjonowa-nego oprogramowania, którego dystrybu-cja odbywa? si? b?dzie z poziomu central-nego.
9. Utworzy? na terenie Uniwersytetu pow-szechne punkty dost?pu do Internetu dla studentów oraz przeprowadzi? przegl?d wykorzystania istniej?cych pracowni kom-puterowych po godzinach zaj?? dydaktycz-nych. D??y? do utworzenia sieci ogólno-dost?pnych pracowni komputerowych.
10. W??czy? studentów kierunku informatyka do prac zwi?zanych z obs?ug? informa-tyczn? Uczelni poprzez prowadzenie prak-tyk w Centrum Informatycznym.
11. Wyodr?bni? ?rodki finansowe pozwalaj?ce na realizacj? zada? zwi?zanych z pow-szechnym i bezawaryjnym dost?pem do Internetu i us?ug sieciowych. Podj?? dzia-?ania zmierzaj?ce do dostosowania struk-tury Centrum Informatycznego do realizo-wanych zada? oraz zapewnienia odpo-wiedniej obsady kadrowej.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Zarz?dzenia Rektora
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarz?dzenie Nr  1

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 2 stycznia 2003 roku


w sprawie: zmian w Regulaminie Pracy Uni-wersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Ol-sztynie.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z pó?niejszymi zmia-nami), ustawy z dnia 26 lipca 2002 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz.U. nr 135, poz. 1146) oraz art. 104 Kodeksu pracy w  Re-gulaminie Pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza si? na-st?puj?ce zmiany:

§ 1
1. § 2 otrzymuje brzmienie:
Przez nawi?zanie stosunku pracy pracownik zobowi?zuje si? do wykonywania pracy okre-?lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod je-go kierownictwem oraz w miejscu i czasie wy-znaczonym przez pracodawc?, a pracodawca      – do zatrudnienia pracownika za wynagrodze-niem.
2. § 7 otrzymuje brzmienie:
1. Stawienie si? do pracy w stanie po spo-?yciu alkoholu, spo?ywanie alkoholu oraz przebywanie na terenie Uniwersy-tetu po spo?yciu alkoholu jest zabronio-ne i stanowi ci??kie naruszenie podsta-wowych obowi?zków pracowniczych.
2. Zabrania si? wnoszenia na teren Uni-wersytetu alkoholu do celów konsum-pcyjnych.
3. § 12 otrzymuje brzmienie:
1. Czas pracy pracowników nie mo?e prze-kracza? 8 godzin na dob? i przeci?tnie 40 godzin w pi?ciodniowym tygodniu pracy, w przyj?tym okresie rozliczenio-wym, z wyj?tkiem:
1) pracowników bibliotecznych posia-daj?cych uprawnienia pracowników dydaktycznych, których czas pracy wynosi 36 godzin tygodniowo,
2) pracowników poligrafii, których czas pracy wynosi przeci?tnie 36,25 go-dzin tygodniowo.
2. Pracownicy obs?ugi i robotnicy zapew-niaj?cy prawid?owy tok pracy pracuj?       w systemie równowa?nych norm czasu pracy.
3. Pracownicy s? zobowi?zani ?ci?le prze-strzega? godzin rozpocz?cia i zako?cze-nia pracy.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadz? ewidencj? czasu pracy podle-g?ych pracowników i s? odpowiedzialni za przestrzeganie przez pracowników rozk?adu czasu pracy.
5. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepe?nym wymiarze czasu pracy ustalaj?  indywidualne umowy o prac?.
4. § 14 otrzymuje brzmienie:
1. W systemie pracy dwuzmianowej pra-cuj? pracownicy biblioteczni, dla któ-rych ustala si? I zmian? od godz. 700         do godz. 1500 oraz II zmian? od godz. 1400 do godz. 2200.
2. W systemie równowa?nych norm czasu pracy pracuj? portierzy oraz pracownicy Centrum Obs?ugi Technicznej, zapew-niaj?cy nieprzerwany prawid?owy tok pracy Uniwersytetu.
3. Za zgod? dziekana dopuszcza si? mo?-liwo?? rozpoczynania pracy I zmiany pracowników zatrudnionych w jed-nostkach naukowo-dydaktycznych od godz. 800 .
4. Harmonogramy pracy podaje si? do wiadomo?ci pracowników na 3 dni przed rozpocz?ciem trzymiesi?cznego okresu rozliczeniowego.
5. § 15 otrzymuje brzmienie:
W Uniwersytecie obowi?zuje trzymiesi?czny okres rozliczeniowy czasu pracy. W przypadku spi?trzenia okresowych zada? w poszczegól-nych jednostkach, na wniosek kierownika jednostki, dziekan lub dyrektor administra-cyjny mo?e wyrazi? zgod? na wyd?u?enie okresu rozliczeniowego dla pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi do sze-?ciu miesi?cy, po uzyskaniu zgody organizacji zwi?zkowych.
6. § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1.  Urlopu wypoczynkowego udziela bez-po?redni prze?o?ony na podstawie ustalonego w ka?dej jednostce organi-zacyjnej planu urlopów, z tym ?e:
1/ plan urlopów ustala si? jedno-razowo, bior?c pod uwag? wnioski pracowników i konieczno?? za-pewnienia normalnego toku pracy,
2/ plan urlopów podaje si? do wia-domo?ci pracowników i przekazu-je do Sekcji Kadr najpó?niej w ter-minie do 15 czerwca ka?dego ro-ku,
3/ odst?pstwa od planu urlopów s? mo?liwe za zgod? obu stron,
4/ na wniosek pracownika dopusz-czalny jest podzia? urlopu wypo-czynkowego na cz??ci, z tym ?e co najmniej jedna cz??? urlopu po-winna obejmowa? nie mniej ni? 14 kolejnych dni kalendarzowych,
5/ zaleg?ego urlopu wypoczynkowe-go udziela si? najpó?niej do 31 marca nast?pnego roku kalenda-rzowego,
6/ pracodawca jest obowi?zany u-dzieli? na ??danie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie wi?cej ni? 4 dni urlopu w ka?-dym roku kalendarzowym. Pra-cownik zg?asza ??danie udzielenia urlopu najpó?niej w dniu rozpo-cz?cia urlopu.
7. w § 26 dodaje si? pkt 8 w brzmieniu:
8/ pracownica uprawniona do urlopu wychowawczego mo?e z?o?y? pra-codawcy wniosek o obni?enie jej wymiaru czasu pracy do wymiaru nie ni?szego ni? po?owa pe?nego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mog?aby korzysta? z takie-go urlopu. Pracodawca jest obo-wi?zany uwzgl?dni? wniosek pra-cownicy.
8. w § 34 dodaje si? pkt 7 w brzmieniu:
7/ informowa? pracowników o ryzy-ku zawodowym, które wi??e si?       z wykonywan? prac? oraz o zasa-dach ochrony przed zagro?eniami
9. § 36 otrzymuje brzmienie:
1. Wszyscy pracownicy przed dopuszcze-niem do pracy podlegaj? szkoleniu wst?pnemu w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw-po?arowej. Pracownicy podlegaj? tak?e szkoleniom okresowym.
2. Przyj?cie do wiadomo?ci regulaminu ochrony przeciwpo?arowej pracownik potwierdza w?asnor?cznym podpisem.
10. § 48 otrzymuje brzmienie:
1. Wynagrodzenie zasadnicze ??cznie          z dodatkiem sta?owym, funkcyjnym         i innymi sk?adnikami periodycznymi jest wyp?acane co miesi?c.
2. Wyp?ata wynagrodzenia za dni nie-zdolno?ci do pracy lub zasi?ków choro-bowych jest dokonywana w dniu wy-p?aty wynagrodze?.
3. W pierwszym dniu ka?dego okresu niezdolno?ci do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w zwi?zku z chorob? zaka?n?, trwaj?cej nie d?u?ej ni? 6 dni, pracownik nie zachowuje prawa do wy-nagrodzenia.
4. Na wniosek pracownika Dzia? P?ac jest obowi?zany do udost?pnienia mu doku-mentacji p?acowej do wgl?du oraz przekazania odcinka listy p?ac zawiera-j?cego wszystkie sk?adniki wynagro-dzenia.
5. Ustala si? nast?puj?ce terminy wyp?at wynagrodze?:
a/ nauczyciele akademiccy – „z góry” pierwszego dnia miesi?ca,
b/ pracownicy nie b?d?cy nauczycielami akademickimi, z wyj?tkiem pra-cowników obs?ugi – ostatniego dnia miesi?ca,
c/ pracownicy obs?ugi – 10 dnia ka?dego miesi?ca.
6. Je?eli dzie? wyp?aty wynagrodzenia,        o którym mowa w ust. 5 jest dniem wolnym od pracy, wyp?aty dokonuje si? w dniu poprzedzaj?cym.
7. Zastrze?enia odno?nie wyliczenia wy-soko?ci wyp?acanego wynagrodzenia, wnoszone przez pracowników do bez-po?redniego prze?o?onego lub Dzia?u P?ac, powinny by? wyja?nione nie-zw?ocznie.”
11. § 50 otrzymuje brzmienie:
1.  Z wynagrodzenia za prac? – po od-liczeniu sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – pod-legaj? potr?ceniu tylko nast?puj?ce nale?no?ci:
1/ sumy egzekwowane na mocy ty-tu?ów wykonawczych na zaspo-kojenie ?wiadcze? alimentacyj-nych,
2/ sumy egzekwowane na mocy ty-tu?ów wykonawczych na pokrycie nale?no?ci innych ni? ?wiadczenia alimentacyjne,
3/ zaliczki pieni??ne udzielone pra-cownikowi,
4/ kary pieni??ne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy,
5/ inne nale?no?ci, na potr?cenie któ-rych pracownik wyrazi? zgod?.
2.  Potr?ce? dokonuje si? w kolejno?ci podanej w ust. 1.
3.  Potr?cenia mog? by? dokonywane        w nast?puj?cych granicach:
1/ w razie egzekucji ?wiadcze? ali-mentacyjnych – do wysoko?ci trzech pi?tych wynagrodzenia,
2/ w razie egzekucji innych nale?no?-ci lub potr?cenia zaliczek pieni?-?nych – do wysoko?ci po?owy wy-nagrodzenia.
4.  Potr?cenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie mog? w sumie przekra-cza? po?owy wynagrodzenia, a ??cznie z potr?ceniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – trzech pi?tych wynagrodze-nia. Niezale?nie od tych potr?ce? kary pieni??ne potr?ca si? w granicach okre?lonych w art. 108 Kodeksu pracy.
5.  Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery bud?eto-wej podlega egzekucji na zaspokojenie ?wiadcze? alimentacyjnych do pe?nej wysoko?ci.
12. § 53 otrzymuje brzmienie:
1. Pracownik obowi?zany jest niezw?ocz-nie zawiadomi? pracodawc? o przyczy-nie swojej nieobecno?ci i przewidywa-nym okresie jej trwania, nie pó?niej jednak ni? w drugim dniu nieobecno?ci w pracy.
2. Zawiadomienia tego pracownik doko-nuje osobi?cie lub przez inn? osob? te-lefonicznie lub za po?rednictwem inne-go ?rodka ??czno?ci albo drog? poczto-w?. Je?eli pracownik korzysta z us?ug poczty, za dat? zawiadomienia uwa?a si? dat? stempla pocztowego.
3. Za?wiadczenie lekarskie pracownik jest obowi?zany dostarczy? pracodawcy nie pó?niej ni? w ci?gu 7 dni od daty jego otrzymania. Niedope?nienie tego obo-wi?zku powoduje obni?enie o 25% wy-soko?ci zasi?ku przys?uguj?cego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolno?ci do pracy do dnia dostarczenia za?wiad-czenia lekarskiego.
13. § 54 otrzymuje brzmienie:
Uznanie nieobecno?ci w pracy za uspra-wiedliwion? b?d? nieusprawiedliwion? nale?y do bezpo?redniego prze?o?onego.
14. § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Wydawanie pracownikom odzie?y ochronnej, roboczej i sprz?tu ochrony osobistej organizuj? kierownicy jednostek organizacyjnych.
15. § 57 otrzymuje brzmienie:
1. Kierownik jednostki organizacyjnej ma obowi?zek niedopuszczenia do pra-cy pracownika, je?eli zachodzi uzasa-dnione podejrzenie, ?e pracownik sta-wi? si? do pracy po u?yciu alkoholu albo spo?ywa? alkohol w pracy.
2. Okoliczno?ci stanowi?ce podstaw? niedopuszczenia do pracy powinny by? podane pracownikowi do wiadomo?ci.
3. Dopuszcza si? mo?liwo?? ustalenia stanu trze?wo?ci pracownika przy u?y-ciu alkomatu na zawarto?? alkoholu      w organizmie. Badanie wydychanego powietrza przeprowadza Komisja        w sk?adzie co najmniej dwóch osób, wyznaczona dora?nie przez Dyrektora Administracyjnego. Z przebiegu bada-nia sporz?dza si? protokó? i opisuje okoliczno?ci lub objawy uzasadniaj?ce przeprowadzenie badania.
4. Na ??danie pracownika kierownik jed-nostki organizacyjnej obowi?zany jest zapewni? przeprowadzenie badania stanu trze?wo?ci pracownika.

§ 2
Zmiany Regulaminu Pracy wchodz? w ?ycie        z dniem 1 stycznia 2003 roku.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  2

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 2 stycznia 2003 roku


w sprawie: zmian organizacyjnych w jed-nostkach naukowo-dydaktycznych Uniwer-sytetu.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), § 22 Statutu Uni-wersytetu i Uchwa? Senatu Nr 9 z dnia 8 listo-pada 2002 r., Nr 10 z dnia 8 listopada 2002 r., Nr 11 z dnia 8 listopada 2002 r., Nr 12 z dnia 8 listopada 2002 r., Nr 22 z dnia 29 listopada 2002 r., Nr 28 z dnia 6 grudnia 2002 r., stano-wi si? co nast?puje:

§ 1
Z dniem 2 stycznia 20023 r. wprowadza si?                w strukturze Uniwersytetu nast?puj?ce zmiany:

1) na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t:
• przekszta?ca si? Instytut ?ywienia Zwierz?t i Gospodarki Paszowej           w Katedr? ?ywienia Zwierz?t i Gospo-darki Paszowej;
• zmienia si? nazw? Katedry Metod Hodowlanych i Do?wiadczalnictwa Zootechnicznego na Katedr? Metod Hodowlanych i Do?wiadczalnictwa;
• zmienia si? nazw? Katedry Biochemii Zwierz?t na Katedr? Biochemii i Bio-technologii Zwierz?t;

2) na Wydziale Matematyki i Informatyki:
• tworzy si? Katedr? Metod Matema-tycznych Informatyki;            

3) na Wydziale Nauki o ?ywno?ci:
• tworzy si? Katedr? Kszta?towania Bez-piecze?stwa ?ywno?ci;
• znosi si? Zak?ad Zastosowa? Infor-matyki i Sterowania w Przemy?le Spo-?ywczym;
• tworzy si? Katedr? Analiz Instrumen-talnych;
• przekszta?ca si? w samodzielne jed-nostki organizacyjne Wydzia?u:
b. Katedr? Biotechnologii ?ywno?ci,
c. Katedr? Biochemii ?ywno?ci,
d. Katedr? Mikrobiologii Przemys?o-wej i ?ywno?ci,
• znosi si? Instytut Biotechnologii ?yw-no?ci;
• zmienia si? nazw? Instytutu Towaro-znawstwa i Kszta?towania Jako?ci ?ywno?ci – na Instytut Towaro-znawstwa i Kszta?towania Jako?ci;
• zmienia si? nazw? Katedry Podstaw Techniki i Gospodarki Energi?                  – na Katedr? Podstaw Techniki, Technologii i Gospodarki Energi?;

4) na Wydziale Teologii:
• przekszta?ca si? Zak?ad Katechetyki        i Pedagogiki Religii w Katedr? Kate-chetyki i Pedagogiki Religii.

5) na Wydziale Zarz?dzania:
• tworzy si? Zak?ad Ekonomiki Inwesty-cji;
• zmienia si? nazw? Katedry Marketingu i Analiz Rynkowych na Katedr? Mar-ketingu.

§ 2
1. Znosi si? jednostk? ogólnouczelnian? pod nazw? Mi?dzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej i tworzy si? jednostk? organizacyjn? na Wydziale Zarz?dzania pod nazw? Mi?dzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicz-nej.
2. Senat upowa?nia Rektora do zatwierdzenia Regulaminu funkcjonowania Mi?dzynaro-dowego Centrum Biznesu i Administracji Publicznej - jednostki organizacyjnej Wy-dzia?u Zarz?dzania.

§ 3
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzo-nymi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.


Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  3

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2003 roku


w sprawie: utworzenia Studiów Podyplo-mowych w zakresie: „Zarz?dzanie i marke-ting w s?u?bie zdrowia”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niej-szymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organi-zacji studiów podyplomowych w UWM w Ol-sztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwer-sytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Zarz?dzania tworzy si?  Stu-dia Podyplomowe w zakresie: „Zarz?dza-nie i marketing w s?u?bie zdrowia”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest       w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.


Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  4

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2003 roku


w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomo-wych w zakresie: „Formy gimnastyczno-ta-neczne z rytmik?”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niej-szymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia 1  marca  2000 r. W sprawie ramowych zasad tworzenia i orga-nizacji studiów podyplomowych w UWM         w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego tworzy si? Studia Podyplo-mowe w zakresie: „Formy gimnastyczno-taneczne z rytmik?”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

 

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest       w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.


Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  5

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2003 roku


w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomo-wych w zakresie: „Ekonomiczne skutki pla-nowania miejscowego”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niej-szymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora   UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organiza-cji studiów podyplomowych w UWM w Ol-sztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwer-sytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Zarz?dzania tworzy si? Stu-dia Podyplomowe w zakresie: „Ekonomi-czne skutki planowania miejscowego”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiada-j?cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest       w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.


Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  6

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 7 lutego 2003 roku


w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomo-wych p.n. „Zarz?dzanie przestrzeni? i ?ro-dowiskiem”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niej-szymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1   marca  2000 r.  w sprawie ramowych zasad tworzenia i organi-zacji studiów podyplomowych w UWM w Ol-sztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uni-wersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Geodezji i Gospodarki Prze-strzennej tworzy si? Studia Podyplomowe p.n. „Zarz?dzanie przestrzeni? i ?rodo-wiskiem”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest      w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.


Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  7

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 7 lutego 2003 roku


w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomo-wych p.n. „Plastyka z elementami techniki w zreformowanej szkole”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niej-szymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia 1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organi-zacji studiów podyplomowych w UWM w Ol-sztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uni-wersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego tworzy si? Studia Podyplo-mowe p.n.  „Plastyka z elementami tech-niki w zreformowanej szkole”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest      w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.


Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  8

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 10 lutego 2003 roku


w sprawie: ustalenia procedury prowadzenia bada? pilota?owych, eksperymentów chemi-cznych, fizycznych, biologicznych mog?cych stanowi? zagro?enie dla ?ycia, zdrowia pra-cowników, studentów i uczestników studiów doktoranckich, realizuj?cych programy na-ukowo-badawcze.

Na podstawie art. 49. ustawy z dnia 12 wrze?-nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 365 z pó?niejszymi zmiana-mi).Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz.97 z pó?n. zm.), Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Naro-dowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie prze-pisów bezpiecze?stwa i higieny pracy w szko-?ach wy?szych (Dz. U. nr 37, poz. 209), Rozporz?dzenia Ministra Pracy i Polityki Soc-jalnej z dnia 26 wrze?nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze?stwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844), Rozporz?-dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwie-tnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-nych, jakim powinny odpowiada? budynki          i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690), Rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?-trznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpo?arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 92, poz. 460) stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Zobowi?zuj? dziekanów wydzia?ów Uniwersy-tetu, w których przeprowadzane s? badania pi-lota?owe, eksperymenty fizyczne, chemiczne, biologiczne i inne do zapewnienia odpowie-dnich warunków lokalowych zgodnych z obo-wi?zuj?cymi przepisami budowlanymi i p.po?. Szczególn? uwag? nale?y zwróci? na sku-teczn? wentylacj? mechaniczn? w przypadku powstawania substancji szkodliwych dla zdro-wia, a tak?e na zapewnienie i prawid?owe roz-mieszczenie ?rodków ga?niczych.  

§ 2
Zobowi?zuje si? dyrektorów instytutów, kiero-wników zak?adów i katedr oraz kierowników tematów badawczych przeprowadzaj?cych eksperymenty naukowe, mog?ce stanowi? za-gro?enie dla ?ycia lub zdrowia pracowników, studentów i uczestników studiów doktoran-ckich w szczególno?ci do:
1) zapoznania  bior?cych udzia? w ekspery-mencie z zasadami bezpiecze?stwa i higie-ny pracy na danym stanowisku. Szkolenie takie powinno by? potwierdzone podpisem osoby przeszkolonej.
2) zapewnienia w laboratoriach, warsztatach    i pracowniach specjalistycznych apteczek pierwszej pomocy wraz z instrukcj? okre-?laj?c? sposoby i zasady jej udzielania,      a tak?e z nazwiskiem osoby przeszkolonej w tym zakresie.
3) sporz?dzenia w porozumieniu z Dzia?em BHP szczegó?owych instrukcji wykonywa-nia bada? pilota?owych i eksperymentów mog?cych stanowi? zagro?enie zdrowia        i ?ycia bior?cych w nich udzia?. Instrukcja powinna zawiera? dok?adne wytyczne do-tycz?ce sposobu post?powania, oraz pro-cedur? zachowania si? w sytuacjach awarii lub po?aru. W instrukcji powinny by? umieszczone telefony odpowiednich s?u?b i osób, które nale?y powiadomi? w sytua-cjach nadzwyczajnych.

§ 3
1. Niedopuszczalne jest stosowanie su-bstancji i preparatów chemicznych nie oznakowanych w sposób widoczny, umo?liwiaj?cy ich identyfikacj?.
2. Niedopuszczalne jest stosowanie nie-bezpiecznych substancji i niebezpie-cznych preparatów chemicznych bez posiadania aktualnego spisu tych sub-stancji i preparatów oraz kart charak-terystyki, a tak?e opakowa? zabezpie-czaj?cych przed ich szkodliwym dzia-?aniem, po?arem lub wybuchem.            Z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych nale?y zapozna? bio-r?cych udzia? w badaniach pilota?o-wych i eksperymentach, o których mo-wa w zarz?dzeniu.
3. Stosowanie niebezpiecznych substan-cji i niebezpiecznych preparatów che-micznych jest dopuszczalne pod wa-runkiem zastosowania ?rodków za-pewniaj?cych pracownikom, studen-tom oraz uczestnikom studiów dokto-ranckich ochron? ich zdrowia i ?ycia.

§ 4
Ilo?? odczynników i materia?ów ?atwopalnych zgromadzona na stanowisku badawczym nie-zb?dnych do przeprowadzenia danego ekspery-mentu nie mo?e przekroczy? wielko?ci dobo-wego zapotrzebowania, chyba ?e przepisy szczegó?owe stanowi? inaczej.

§ 5
Zabrania si? przechowywania materia?ów pal-nych w odleg?o?ci mniejszej ni? 0,5 m od urz?dze? i instalacji, których powierzchnie zewn?trzne mog? nagrzewa? si? do tempera-tury przekraczaj?cej 100oC. Przy stosowaniu   w pomieszczeniach cieczy o temperaturze za-p?onu poni?ej 21oC nale?y zapewni? skuteczn? wentylacj?. 

§ 6
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.


Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  9

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 10 lutego 2003 roku


w sprawie:  zasad kwalifikowania wynagro-dze? do kosztów bezpo?rednich poszczegól-nych rodzajów dzia?alno?ci.

Na podstawie § 16 ust. 3 i ust. 6 rozporz?dze-nia Rady Ministrów z dn. 17 sierpnia 1991 ro-ku w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz.U. Nr 84, poz. 380 ze zm.) zarz?-dzam co nast?puje:

§ 1
Wynagrodzenia pracowników UWM zatru-dnionych w jednostkach podstawowych na wy-dzia?ach, w SJO, SWiS, stacjach dydaktyczno-badawczych, Bibliotekach, Wydawnictwie, Po-ligrafii ?wiadcz?cych prac? na rzecz procesu dydaktycznego – zwi?zanego z kszta?ceniem studentów zaliczy? nale?y do kosztów bezpo-?rednich dydaktyki i ujmowa? na koncie 501 - 31 – 00001.
Wynagrodzenia pracowników pozosta?ych        w wydziale nale?y kwalifikowa? do kosztów po?rednich – wydzia?owych i ujmowa? na kon-cie kosztów po?rednich - wydzia?owych 502 - 31 – 00002.
Wynagrodzenia pozosta?ych pracowników na-le?y kwalifikowa? do kosztów ogólnouczel-nianych i ujmowa? na koncie 551 - 31 – 00003.
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pomocy materialnej dla studentów – fi-nansowanych z funduszu pomocy materialnej dla studentów nale?y ujmowa? na koncie 853 – 36.
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych    w dzia?alno?ci badawczej nale?y kwalifikowa? do kosztów bezpo?rednich danej dzia?alno?ci badawczej i ujmowa? na kontach ksi?gowych:
521 - 31 – 00004 - 0100 tematy badawczo - rozwojowe
522 - 31 - 0000 - 0200 tematy badawcze
523 - 31 - 0000 - 0300 zlecone prace badawcze
524 - 31 - 0000 - 1100 konferencje
525 - 31 - 0000 - 5600 SPUB-y
526 - 31 - 0000 - 0600 projekty badawcze celowe
527 - 31 - 0000 - 0700 zamawiane
528 - 31 - 0000 - 0800 badania statutowe
529 - 31 - 0000 - 0900 granty
530 - 31 - 0000 - 1000 badania zagraniczne
Kwalifikowanie wynagrodze? do kosztów bez-po?rednich poszczególnych rodzajów dzia?al-no?ci i do kosztów po?rednich: wydzia?owych, ogólnouczelnianych nast?powa? b?dzie w mo-mencie sporz?dzenia anga?u dla danego pra-cownika przez Dzia? Kadr i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Dzia?em P?ac przez okre?le-nie „MPK” czyli miejsca powstawania kosztu.

§ 2
Koszty po?rednie – wydzia?owe i ogólnouczel-niane nale?y rozlicza? zgodnie z narzutami przyj?tymi corocznie w planie rzeczowo – fi-nansowym UWM, zachowuj?c nast?puj?c? ko-lejno?? rozlicze? poszczególnych rodzajów dzia?alno?ci:
1. Pozosta?a dzia?alno?? dydaktyczna.
2. Studia podyplomowe.
3. Dzia?alno?? badawcza.

Po dokonaniu rozlicze? dzia?alno?ci wymie-nionych w punktach 1 – 3 koszty nierozliczone wydzia?owe i ogólnouczelniane b?d? obci??a?y dzia?alno?? dydaktyczn? i nale?y odnie?? je na konto 711 koszt w?asny sprzeda?y dzia?alno?ci dydaktycznej.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia z moc? od 1 stycznia 2003r.

1  kod finansowy jednostki dydaktycznej
2  kod wydzia?u
3 kod finansowy jednostki organizacyjnej
4 kod jednostki

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  10

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 3 marca 2003 roku


w sprawie: zmiany Zarz?dzenia Nr 13 Rek-tora UWM z dnia 25 kwietnia 2002 r.  w sprawie zasad organizacji konferencji na-ukowej.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) stanowi si? co nast?-puje:

§ 1
W Zarz?dzeniu Nr 13 Rektora UWM z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad organizacji konferencji naukowej wprowadza si? nast?pu-j?c? zmian?:
- w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Zorganizowanie konferencji naukowej przez jednostk? organizacyjn? Uniwersytetu      w jego siedzibie lub poza siedzib? Uniwersyte-tu, wymaga zgody Prorektora ds. Nauki. Kon-ferencje naukowe organizowane w dniach wol-nych od zaj?? dydaktycznych, powinny odby-wa? si? w obiektach uniwersyteckich.”

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.


Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  11

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 11 marca 2003 roku


w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomo-wych w zakresie:  „Produkcja i energetycz-ne wykorzystanie biomasy”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niej-szymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organi-zacji studiów podyplomowych w UWM w Ol-sztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwer-sytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Kszta?towania ?rodowiska       i Rolnictwa tworzy si? Studia Podyplomo-we w zakresie: „Produkcja i energetyczne wykorzystanie biomasy”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest      w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem pod-pisania.


Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  12

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 6 marca 2003 roku


w sprawie: ustalenia stanowisk zajmowanie których wi??e si? z dost?pem do informacji niejawnych.

Na podstawie Uchwa?y nr 95 z dnia 22 sty-cznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11 z dnia 8 lutego 1999 r.)

§ 1
Ustalam wykaz stanowisk w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie, których zajmowanie wi??e si? z mo?liwo?ci? dost?pu do informacji niejawnych, wraz z okre?leniem ich klauzuli tajno?ci:
Rektor - „tajne”
Prorektorzy
- I zast?pca Rektora - „tajne”
- Prorektor ds. Kadr - „tajne”
- Prorektor ds. Studenckich - „tajne”
- Prorektor ds. Nauki - „tajne”
Dziekani Wydzia?ów
- Bioin?ynierii Zwierz?t  - „poufne”
- Biologii - „poufne”
- Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - „pouf-ne”
- Humanistycznego - „poufne”
- Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa                - „poufne”
- Matematyki i Informatyki - „poufne”
- Medycyny Weterynaryjnej - „poufne”
- Nauk Technicznych - „poufne”
- Nauki o ?ywno?ci - „poufne”
- Ochrony ?rodowiska i Rybactwa - „poufne”
- Pedagogiki i Wychowania Artystycznego         - „poufne”
- Prawa i Administracji  - „poufne”
- Zarz?dzania - „poufne”
Dyrektor Administracyjny - „tajne”
Zast?pca Dyrektora Administracyjnego - „po-ufne”
Kwestor - „poufne”
Sekretarz Uczelni - „tajne”
Starszy referent w Biurze Rektora - „poufne”
Samodzielny referent w Biurze Rektora  - „po-ufne”
Kierownik Biura Kadr i Spraw Socjalnych - „poufne”
Kierownik Biura ds. Kszta?cenia i Spraw Stu-denckich - „poufne”
Kierownik Biura Nauki i Wspó?pracy z Gospo-dark? - „poufne”
Kierownik Biura Wspó?pracy z Zagranic?            - „poufne”
Kierownik sk?adnicy map na Wydziale Geode-zji i Gospodarki Przestrzennej - „tajne”

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  13

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 11 marca 2003 roku


w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomo-wych w zakresie: „Marketing w kulturze”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niej-szymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organi-zacji studiów podyplomowych w UWM w Ol-sztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uni-wersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Zarz?dzania tworzy si? Stu-dia Podyplomowe w zakresie: „Marketing  w  kulturze”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest      w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM   w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.


Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  14

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 11 marca 2003 roku


w sprawie:  utworzenia Studiów Podyplomo-wych w zakresie: „Badanie jako?ci kszta?ce-nia w o?wiacie”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niej-szymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia 1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organi-zacji studiów podyplomowych w UWM w Ol-sztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uni-wersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego tworzy si? Studia Podyplo-mowe w zakresie: „Badanie jako?ci kszta?-cenia w o?wiacie”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest      w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.


Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  15

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 11 marca 2003 roku


w sprawie: zmian organizacyjnych na wy-dzia?ach UWM.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), § 22 Statutu Uni-wersytetu i Uchwa? Senatu Nr 30 z dnia 24 stycznia 2003 r., Nr 39 z dnia 28 lutego 2003 r., Nr 40 z dnia 28 lutego 2003 r., Nr 41 z dnia 28 lutego 2003 r., Nr 42 z dnia 28 lutego 2003 r., stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Z dniem 1 marca 2003 r. wprowadza si? w stru-kturze Uniwersytetu nast?puj?ce zmiany:
1) na Wydziale Nauk Technicznych:
• tworzy si? Centrum Jako?ci i Innowacji;
• zmienia si? nazw? Katedry Edukacji Technicznej, Informatycznej i Fizyki Metali na Katedr? Podstaw Techniki;

2) na Wydziale Matematyki i Informatyki:
• przekszta?ca si? Zak?ad Algebry i Geo-metrii w Katedr? Algebry i Geometrii;

3) na Wydziale Prawa i Administracji:
• zmienia si? nazw? Katedry Prawa Cy-wilnego i Gospodarczego na Katedr? Prawa Gospodarczego;
• przekszta?ca si? Zak?ad Post?powania Cywilnego w Katedr? Prawa i Post?po-wania Cywilnego;

4) na Wydziale Teologii:
• przekszta?ca si? Katedr? Historii Ko?cio-?a Powszechnego i Dyplomacji Waty-ka?skiej w Zak?ad Historii Ko?cio?a         w XIX i XX wieku.

§ 2
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzony-mi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia, z moc? od 1 marca 2003 r.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  16

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 25 marca 2003 roku


w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomo-wych w zakresie: „Doradztwo zawodowe”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszy-mi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.       W sprawie ramowych zasad tworzenia i orga-nizacji studiów podyplomowych w UWM          w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uni-wersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Ar-tystycznego tworzy si? Studia Podyplomowe w zakresie: „Doradztwo zawodowe”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest     w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


 
Decyzje Rektora


Decyzja Nr 1

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 stycznia 2003 roku


w  sprawie: powo?ania Uczelnianej Komisji Oceniaj?cej oraz wydzia?owych komisji  do-konuj?cych okresowych ocen nauczycieli akademickich.

Na podstawie art. 49 ust. 1, w zwi?zku z art. 104 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym ( Dz. U. Nr 65, poz. 385), stanowi si? co nast?puje:
                    
§ 1
Powo?uje si? wydzia?owe komisje dokonuj?ce okresowych ocen nauczycieli akademickich       w sk?adzie:

1. Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t
Przewodnicz?cy: dr hab. W?adys?aw Kordan
Cz?onkowie:
prof. zw. dr hab. Roman Bochno
prof. zw. dr hab. Jerzy Strze?ek
prof. zw. dr  hab. Stanis?aw Wajda
prof. dr hab. Janusz Falkowski, prof. zw.
prof. dr hab. Stefan Florek
dr  Wojciech  Kozera
dr Krzysztof  Lipi?ski
dr Stanis?awa Czerniawska-Zaj?c – przedst. ZNP
prof. dr hab. Wies?aw Szczepa?ski – przedst. „Solidarno?ci”

2. Wydzia?  Biologii
Przewodnicz?cy: prof. dr hab. Czes?aw Ho?-dy?ski
Cz?onkowie:
prof. dr hab. Luiza Dusza, prof. zw.
prof. dr hab. Eugeniusz Biesiadka, prof. zw.
dr hab. Alicja Boro?, prof. UWM
dr hab. Tadeusz Korniak, prof. UWM
dr hab. Kazimierz Zalewski, prof. UWM
dr  Jacek Nowakowski
dr  Beata Jarmo?owska  -  przedst. ZNP KRN
mgr in?. Emira Lamparska – przedst. ZNP Federacja
dr  Hanna Ciecierska - przedst.  „Solidarno?ci” 

3. Wydzia?  Geodezji i Gospodarki  Przes-trzennej
Przewodnicz?cy: prof. dr hab. in?. Ryszard ?róbek
Cz?onkowie:
prof. dr hab. in?. Ryszard Cymerman, prof. zw.
prof. dr hab. Andrzej Dro?yner
prof. dr hab. in?. Idzi Gajderowicz, prof. zw.
prof. dr hab. in?. Stanis?aw Oszczak, prof. zw.
dr hab. in?. Waldemar Kami?ski, prof. UWM
dr hab. in?.  Andrzej Nowak, prof. UWM
dr in?. Cezary Czy?ewski – przedst. ZNP
dr in?. Barbara G?sowska - przedst. ”Solidar-no?ci”                     
         
4. Wydzia? Humanistyczny
Przewodnicz?cy: prof. dr hab. Andrzej Stani-szewski, prof. zw.
Cz?onkowie:
prof. dr hab. Stanis?aw Achremczyk
prof. dr hab. Maria Biolik, prof. zw.
dr hab. Zbigniew Hul, prof. UWM
dr hab. Norbert Kasparek
prof. dr hab. Zofia Kawczy?ska-Butrym, prof. zw.
prof. dr hab. Walenty Pi?at, prof. zw.
dr Renata Makarewicz – przedst. ZNP KRN
dr Krystyna Nowosielska – przedst. ZNP Federacja
dr Andrzej Borkowski - przedst.„Solidarno?ci”

5. Wydzia?  Kszta?towania ?rodowiska i Rol-nictwa
Przewodnicz?cy: prof. dr hab. Jan Kucharski, prof. zw.
Cz?onkowie:
prof. dr hab. Wojciech Budzy?ski, prof. zw.
prof. dr hab. Zdzis?aw Cie?ko, prof. zw.
prof. dr hab. Zdzis?aw Kawecki, prof. zw.
dr in?. Jacek Olszewski
prof. dr hab. Henryk Pia?cik, prof. zw.
prof. dr hab. Stefan Szczukowski, prof. zw.
prof. dr hab. Józef Tworkowski
dr hab. Edward Wróbel, prof. UWM
dr in?. Jadwiga Wyszkowska
dr hab. Tadeusz Banaszkiewicz, prof. UWM        - przedst. „Solidarno?ci”
dr  Danuta Kowalska  - przedst. ZNP


6. Wydzia? Matematyki i Informatyki
Przewodnicz?cy: prof. zw. dr hab. Jan Rych-lewski
Cz?onkowie:
dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM
dr Bernard Kasietczuk
prof. dr hab. Nikolai Lepechi?ski
prof. dr hab. Andrzej Rutkowski
dr hab. Aleksy Tralle, prof. UWM
mgr Maria Buli?ska – przedst. ZNP Federacja
mgr Krystyna Dublaszewska- przedst. ZNP KRN
dr Andrzej Czarnecki – przedst. „Solidarno?ci”
                      
7. Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej
Przewodnicz?cy: prof. dr hab. Tomasz  Janow-ski, prof. zw.
Cz?onkowie:
prof. dr hab. Maciej Gaj?cki
prof.  dr hab. Zygmunt Kuleta, prof. zw.
prof. dr hab. Miros?aw ?akomy, prof. zw.
prof. dr hab. Tadeusz Rotkiewicz, prof. zw.
prof. dr hab. S?awomir  Zdu?czyk
dr wet. Marek Ja?dy?ski
dr wet. Jerzy Jaroszewski
dr wet. Andrzej Rychlik – przedst. ZNP
dr wet. Ewa Skorska-Wyszy?ska – przedst. „Solidarno?ci”

8. Wydzia? Nauk Technicznych
Przewodnicz?cy: prof. dr hab. Ryszard Michal-ski
Cz?onkowie:
prof. dr hab. in?. Leszek Mieszkalski
prof. dr hab. in?. Jan Obr?bski
prof. dr hab. in?. Zdzis?aw Kowalczyk
prof. dr hab. in?. Tadeusz Rawa
prof. dr hab. in?.  Robert Rowi?ski, prof. zw.
dr hab. in?. Janusz Piechocki, prof. UWM
dr hab. in?. Zofia Kurlandzka, prof. UWM
dr in?. Jerzy Doma?ski
dr in?. Leszek Szyma?ski
mgr in?. Piotr Mazur – przedst. ZNP Federacja
dr in?. Anna So?nierz-Ogrodzi?ska - ZNP Federacja
mgr Maria Osi?ska – przedst. ZNP KRN
dr in?. Jaros?aw Szuszkiewicz – przedst. „Soli-darno?ci”
Ewa Jodko  - przedst. Samorz?du Stud.
 
9. Wydzia? Nauki o ?ywno?ci    
Przewodnicz?cy: prof. dr hab. Zbigniew ?mie-tana, prof. zw.
Cz?onkowie:
prof. dr hab. Janusz Budny, prof. zw.
prof. dr hab. ?ucja Fornal, prof. zw.
prof. dr hab. Stefan Smoczy?ski, prof. zw.
prof. dr hab. Ryszard Zadernowski
dr hab. Bogus?aw Staniewski, prof. UWM
dr hab. Lidia W?do?owska, prof. UWM
dr ?ucja ?aniewska-Trokenheim – przedst. ZNP
dr in?. Halina Ostoja – przedst. „Solidarno?ci”
Hubert Potapski – przedst. Samorz?du Stud.

10. Wydzia?  Ochrony ?rodowiska  i  Rybac-twa
Przewodnicz?cy: dr hab. Irena Wojnowska-Bary?a, prof. UWM
Cz?onkowie:
prof. dr hab. Jan Glogowski
prof. dr hab. Konstanty Lossow
prof. dr hab. Miros?aw ?uczy?ski, prof. zw.
prof. dr hab. Andrzej Martyniak
dr in?. Ma?gorzata Wo?niak – przedst. ZNP
dr in?. Dariusz  Kucharczyk - przedst. „Soli-darno?ci”

11. Wydzia? Pedagogiki i Wychowania Artys-tycznego
Przewodnicz?cy: dr hab. Eugeniusz ?api?ski, prof. UWM
Cz?onkowie:
prof. Benedykt B?o?ski
prof. dr hab. Stanis?aw Kawula, prof. zw.
prof. zw. dr hab. Kazimierz Kwieci?ski
dr Krzysztof  Kabzi?ski
dr  Ewa Kantowicz
prof. Artur Milian
prof. Stanis?aw  Trzeszczkowski
mgr Iwonna Skibi?ska-Czechowicz - przedst. ZNP KRN
dr  in?. Teresa Pietraszek  - przedst. ZNP Federacja
mgr  Helena Martyniak - przedst. „Solidarno?-ci”                                      
                                                  
12. Wydzia? Prawa i Administracji
Przewodnicz?cy: prof. dr hab. Stanis?aw Pikul-ski
Cz?onkowie:
dr hab. Wies?aw P?ywaczewski, prof. UWM
dr hab. Bronis?aw M?odziejowski, prof. UWM
mgr Jaros?aw Dobkowski
mgr in?. Katarzyna Humi?ska – przedst. ZNP

13. Wydzia? Teologii
Przewodnicz?cy: ks. prof. dr hab. Cyprian Ro-gowski
Cz?onkowie:
ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk
ks. dr hab. W?adys?aw Nowak, prof. UWM
ks. dr hab. Marian Machinek, prof. UWM
ks. dr hab. Jan Wi?niewski, prof. UWM
ks. dr Jan Guzowski
ks. dr Piotr Duksa
mgr Maciej Bartnikowski - przedst. Sam. Stud.

14. Wydzia? Zarz?dzania
Przewodnicz?cy: prof. dr hab. Roman Kisiel
Cz?onkowie:
prof. dr hab. Dymitr Kaliszewicz, prof. zw.
prof. dr hab. Maria D?bniewska
dr  Wac?aw Sklinsmont – przedst. ZNP
                                      
§ 2
Powo?uje  si? Komisj? Oceniaj?c? Nauczycieli  Akademickich w jednostkach mi?dzywydzia-?owych i ogólnouczelnianych w sk?adzie:
Przewodnicz?cy: prof. dr hab. Józef Górnie-wicz
Cz?onkowie:
mgr Joanna Filipek
mgr Hanna Sawicka
mgr Aleksandra Szalacha
dr W?odzimierz Skukowski
mgr Maria Pi?tczak – przedst. ZNP Federacja
mgr Maria Siemionek - przedst. ZNP Federa-cja
mgr Magdalena Klupczy?ska - przedst. „Soli-darno?ci”
mgr Anna Orzeszkowska - przedst. „Solidar-no?ci”

§ 3
1. Powo?uje si? Uczelnian? Komisj? Ocenia-j?c? w sk?adzie:
Przewodnicz?cy: prof. dr hab. Gabriel For-do?ski, prof. zw.
Cz?onkowie:
prof. dr hab. Henryk Brzostowski
prof. dr hab. Jan Brzozowski, prof. zw.
prof. dr hab. Stanis?aw Gajewski, prof. zw.
prof. dr hab. Antoni Kruk, prof.zw.
prof. dr hab. El?bieta Kucka        
prof. dr hab. Andrzej Mamcarz, prof. zw.
prof. dr hab. Mikalai Miatselski
prof. dr hab. Andrzej Olubi?ski, prof. zw.
prof. dr hab. Jadwiga Prza?a
prof. dr hab. Konstanty Romaniuk, prof. zw.
prof. dr hab. Bohdan Ryszewski, prof. zw.
ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc
prof. dr hab. in?. Kazimierz Wierzbicki
prof. dr hab. in?. Zbigniew Wi?niewski, prof. zw.
dr hab. Marek Cierach, prof. UWM – przedst. „Solidarno?ci”
dr Irena Rudziewicz – przedst. ZNP KRN
dr W?odzimierz Skukowski – przedst. jedno-stek mi?dzywydzia?owych
dr hab. Grzegorz Sowi?ski, prof. UWM               – przedst. ZNP Federacja
oraz delegowany przedstawiciel samorz?du studenckiego.
2. Uczelniana Komisja Oceniaj?ca dokonuje swych czynno?ci ka?dorazowo przy udzia-le przedstawicieli nauczycieli akademi-ckich z danego wydzia?u (jednostek mi?-dzywydzia?owych i ogólnouczelnianych), jak ni?ej:

Wydzia? Bioin?ynierii
dr Jerzy Sajko
prof. dr hab. Ryszard  Tomczy?ski
prof. dr hab. Krzysztof  Walawski, prof. zw.
dr hab. Marek Wro?ski, prof. UWM

Wydzia?  Biologii
dr hab. Stanis?aw  Czachorowski, prof. UWM
dr Jolanta Szlachciak
prof. dr hab. Stanis?aw Weidner
dr hab. Krystyna ?ó?towska, prof. UWM

Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
dr inz. Adam Senetra
dr hab. in?. Krzysztof  ?wi?tek, prof. UWM
dr hab. in?. Andrzej Wanic, prof. UWM
prof. dr hab. Sabina  ?róbek

Wydzia? Humanistyczny
dr hab. Zbigniew ?otys, prof. UWM
prof. dr hab. Leontij Mironiuk
dr Danuta Ossowska
prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz

Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolni-ctwa
prof. dr hab. Dolores Ciepielewska
prof. dr hab. Józef  Koc, prof. zw.
prof. dr hab. Leszek Rogalski, prof. zw.
prof. dr hab. Brygida Wierzbicka

Wydzia?  Matematyki i Informatyki
dr hab. Adam Doliwa, prof. UWM
dr hab. Irina Dymnikowa, prof. UWM
dr hab. Andrzej Orlicki, prof. UWM
dr  Kazimierz Sienkiewicz

Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej
prof. dr hab. Franciszek Prza?a
prof. dr hab. Barbara Przybylska-Gornowicz
prof. dr hab. Józef Szarek, prof. zw.
dr wet. Przemys?aw Sobiech

Wydzia? Nauk Technicznych
dr hab. in?. Zofia Kurlandzka, prof. UWM
prof. dr hab. in?. Marek Markowski
prof. dr hab. in?. Jan Pawlak
dr hab. in?. Zbigniew Sikora, prof. UWM

Wydzia? Nauki o ?ywno?ci
prof. dr hab. Jadwiga Batura
prof. dr hab. Kazimierz  Kornacki, prof. zw.
prof. dr hab. Arnold Reps, prof. zw.
prof. dr hab. Jerzy Szpendowski

Wydzia? Ochrony ?rodowiska i  Rybactwa
dr hab. Ma?gorzata Jankun-Wo?nicka
dr in?. Dariusz  Kucharczyk
dr hab. Teresa  W?asow, prof. UWM

Wydzia? Pedagogiki i Wychowania Artystycznego
dr  hab. Barbara Goli?ska, prof. UWM
dr Ma?gorzata Kierkus-Prus
prof. dr hab. Eugenia Malewska, prof. zw.
prof. Lucjan Marzewski

Wydzia? Prawa i Administracji
dr Eugeniusz Hull
dr hab. Eugeniusz K?dra, prof. UWM
dr hab. Andrzej  Misiuk, prof. UWM
dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM

Wydzia? Teologii
ks. dr hab. Stanis?aw Bafia, prof. UWM
dr Maria  ?udczak
ks. dr hab. Tadeusz Rogalewski, prof. UWM
prof. dr hab. Micha? Wojciechowski

Wydzia? Zarz?dzania
dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM
prof. dr hab. Miros?aw ?aguna, prof. zw.
prof. dr hab. Eugeniusz  Niedzielski
dr hab. Tadeusz  Soko?owski, prof. UWM

Jednostki Mi?dzywydzia?owe i Ogólnouczelniane
mgr Joanna Filipek – przedstawiciel Studium WF i Sportu
dr Danuta Konieczna – przedstawiciel Biblioteki G?ównej
mgr Hanna Sawicka – przedstawiciel  Studium J?zyków  Obcych
mgr Aleksandra Szalacha – przedstawiciel  Centrum Edukacji Nauczycielskiej

§ 4

1. Wymienione w niniejszej decyzji komisje powo?uje si? na okres do 31 sierpnia 2005 roku.
2. Podstawowe kryteria oceny i tryb okreso-wego oceniania nauczycieli akademickich zawarte s? w za??czniku nr 3 do Statutu Uniwersytetu Warmi?sko- Mazurskiego      w Olsztynie.

§ 5
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem  podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 2

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 stycznia 2003 roku


w sprawie: powo?ania  Zespo?u do Spraw In-tegracji Europejskiej.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) stanowi si? co nast?-puje:

§ 1
Powo?uje si?  Zespó? do Spraw Integracji Europejskiej w sk?adzie:
Przewodnicz?cy: prof.dr hab. Jan JANKOW-SKI
cz?onkowie:
prof.dr hab. Andrzej BABUCHOWSKI
prof.dr hab. Roman KISIEL
prof.dr hab. Stefan ZIAJKA
dr hab. Arkadiusz ?UKOWSKI, prof. UWM
dr in?. Zbigniew BRODZI?SKI
dr Andrzej BORKOWSKI
dr in?. Wac?aw CIANIA
dr in?. Aleksander SOCHA
dr in?. Aleksander SURA?Y?SKI
Jacek WILLECKI

§ 2
Zadaniem Zespo?u jest inicjowanie i nadzoro-wanie w Uniwersytecie wszelkich dzia?a? zwi?zanych z procesem integracji europejskiej oraz przygotowa? do referendum europejskie-go.

§ 3
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 3

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 stycznia 2003 roku


w sprawie: powo?ania Komisji Dyscyplinar-nej ds. Studentów i Odwo?awczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

Na podstawie § 64 Statutu Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Powo?uje si? Komisj? Dyscyplinarn? ds. Stu-dentów w sk?adzie:
I. nauczyciele akademiccy
1. dr in?. Zenon Drabowicz - przewodnicz?cy
2. dr Krystyna Kutiak-Zakrzewska
3. prof. dr hab. Alina Lewczuk
4. dr in?. Piotr Sawicki

II. przedstawiciele studentów
1. Ewa Dre?li?ska
2. Mateusz Niedba?a
3. Jakub Zadro?ny

§ 2
Powo?uje si? Odwo?awcz? Komisj? Dyscypli-narn? w sk?adzie:
I. nauczyciele akademiccy
1. prof. dr hab. Ryszard  Zadernowski -przewodnicz?cy
2. dr Joanna Ch?osta
3. dr in?. Micha? K??bukowski
4. dr in?. Teresa Ojczyk

II. przedstawiciele studentów
1. Monika Jasi?ska
2. Julita Mazur
3. Aleksandra Krajanowska         
                
§ 3
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 4

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 stycznia 2003 roku


w sprawie: powo?ania zespo?u do spraw ogrodu botanicznego.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) stanowi si? co nast?-puje:

§ 1
Powo?uje si?  zespó? do spraw ogrodu bota-nicznego w sk?adzie:
przewodnicz?cy: prof.dr hab. Czes?aw HO?-DY?SKI
cz?onkowie:
prof.dr hab. Tadeusz KORNIAK
dr hab. Krzysztof M?YNARCZYK, prof. UWM
prof.dr hab. Jadwiga WA?BI?SKA
dr Marzena ?RODA
dr Krystyna KUSZEWSKA
mgr in?.arch. Wies?awa GADOMSKA

§ 2
Zadaniem Zespo?u jest wypracowanie konce-pcji ogrodu botanicznego, formy organizacyj-no-prawnej, projektu architektonicznego              i kosztorysu oraz poszukiwanie ?róde? finanso-wania.

§ 3
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 5

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 lutego 2003 roku


w sprawie: powo?ania zespo?u do spraw pro-gramu rozwoju infrastruktury UWM.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) stanowi si? co nast?-puje:

§ 1
Powo?uje si? zespó? do spraw programu roz-woju infrastruktury UWM w sk?adzie:
przewodnicz?cy: prof.dr hab.in?. Ryszard CY-MERMAN
cz?onkowie:
prof.dr hab. Stefan SMOCZY?SKI
dr in?. Aleksander SOCHA
dr in?. Aleksander SURA?Y?SKI
mgr in?.arch. Jerzy PIEKARSKI.

§ 2
Zadaniem Zespo?u jest przygotowanie konce-pcji programu rozwoju infrastruktury Uniwer-sytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 3
Przy wykonywaniu swoich zada? Zespó? mo?e korzysta? z pomocy doradców, ekspertów spo-za Uniwersytetu lub specjalistów z jednostek organizacyjnych uczelni.

§ 4
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Ta strona by?a odwiedzana 2987 razy (w tym z UWM 259 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-11
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa